Увод в програмирането

Съдържание

Предговор
1 Увод
1.1 Поглед към вашия компютър
1.2 Представяне на информацията
1.3 Позиционни бройни системи - преобразувания
1.3.1 Преобразуване от една бройна система в друга
1.3.2 Подреждане на разрядите и вътрешно представяне
1.4 Алгоритми и средства за описанието им
1.4.1 Свойства на алгоритмите
1.4.2 Средства за описание на алгоритмите
1.5 Езици за програмиране
1.6 Операционни системи
1.7 Задачи
2 Основни елементи на програмирането със С++
2.1 Концепция за тип на данните
2.2 Езикът С++
2.3 „Здравей свят!”
2.4 Ключови думи и литерали
2.5 Променливи. Тип на променливите
2.6 Задачи
3 Вход и изход. Константи, изрази и операции
3.1 Начален поглед върху входа и изхода
3.2 Инициализиране. Константи. Изрази
3.3 Отношения и логически операции. Закони на Де Морган
3.4 Побитови операции
3.5 Приоритет на операциите. Преобразуване на типовете
3.6 Стандартни математически функции
3.7 Генериране на случайни числа
3.8 Задачи
4 Структури за управление
4.1 Верига
4.2 Алтернатива
4.2.1 Проверка за валидност на входните данни
4.3 Управление на алтернативи – многократно разклонение
4.4 Цикли
4.5 Оператори за преход
4.6 Задачи
5 Указатели и масиви
5.1 Класове памет. Указатели
5.2 Отново за преобразуването на типове
5.3 Масиви
5.4 Масиви и низове
5.5 Масиви и указатели
5.6 Задачи
6 Функции
6.1 Дефиниране на функции. Формални и фактически параметри
6.2 Псевдоними (референции)
6.3 Още за функциите
6.4 Именовани пространства
6.5 Особености при работа с функции
6.5.1 Масиви като параметри на функции
6.5.2 Предаване на многомерни масиви като параметри на функции
6.5.3 Параметри на главната функция
6.5.4 Тип указател към функция
6.6 Рекурсия
6.7 Задачи
7 Тип string. Структури. Файлове
7.1 Тип string
7.2 Структури
7.3 Файловете с последователен достъп като входни и изходни потоци
7.4 Задачи
8 Сортиране и търсене
8.1 Сортиране с пряка селекция
8.2 Сортиране с пряка размяна
8.3 Бързо сортиране
8.4 Сортиране чрез сливане
8.5 Търсене
8.6 Задачи
9 Динамични структури от данни
9.1 Линеен едносвързан списък
9.2 Стек и опашка
9.3 Двоични дървета
9.4 Графи
9.5 Задачи
10 Допълнение
10.1 Вектори
10.2 Изброими типове
10.3 Задачи
11 Приложения
11.1 Правила и препоръки за писане на надежден код
11.2 Въпроси за самостоятелна работа
12 Литература

Примери от книгата

Очаквайте скоро

Решени задачи

Очаквайте скоро